szukaj
Regulamin
 
Wszystkie zasady i reguły dotyczące korzystania z usług Toruńskiego Roweru Miejskiego
Obowiązuje od 2014-04-01
DEFINICJE
1.
Regulamin – niniejszy regulamin opisujący zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności, którego akceptacja stanowi warunek korzystania z Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerów Miejskich. Wraz z akceptacją staje się Umową między Wypożyczającym a Operatorem Toruński Rower Miejski. Akceptacja regulaminu jest elementem koniecznym rejestracji w Programie Toruński Rower Miejski.
2.
Umowa – umowa Wypożyczającego z Operatorem Toruńskiego Roweru Miejskiego, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, iż Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji regulaminu podczas procesu rejestracji w Programie Toruński Rower Miejski.
3.
Program Toruński Rower Miejski – skrócona nazwa przedsięwzięć dotyczących przygotowania i prowadzenia Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerów Miejskich oraz aktywności związanych z prowadzeniem portalu internetowego www.trm24.pl.
4.
Właściciel Programu Toruński Rower Miejski - WIM System sp.j. , ul. Mickiewicza 57, 39-215 Czarna.
5.
Operator Toruńskiego Roweru Miejskiego – podmioty gospodarcze realizujące usługi związane z obsługą Programu Toruński Rower Miejski
6.
Operatorem Toruńskiego Roweru Miejskiego jest firma WIM System sp.j., ul. Mickiewicza 57, 39-216 Czarna.
7.
Bezobsługowa Wypożyczalnia Rowerów Miejskich – infrastruktura techniczna, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie i zwrot rowerów zwane w skrócie Wypożyczalnia.
8.
Wypożyczający - uczestnik Programu Toruński Rower Miejski, który przystąpił do programu według warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
9.
Serwis Toruńskiego Roweru Miejskiego – działający na zlecenie Operatora Toruński Rower Miejski wyspecjalizowany serwis zajmujący się konserwacją Bezobsługowej Wypożyczalni Rowerów Miejskich.
10.
Biuro Obsługi Klienta Toruńskiego Roweru Miejskiego (BOK TRM24.PL) – miejsce kontaktu Wypożyczającego z Operatorem Toruńskiego Roweru Miejskiego. E-mail: bok@trm24.pl, numer telefonu +48 797 410 620 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)), BOK TRM24 jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00-22:00, sobota – niedziela 07:00-19:00, Dni świąteczne: 7:00 – 19:00.
11.
Stacja Postojowa Toruński Rower Miejski – stojaki rowerowe oznaczone symbolem Programu Toruński Rower Miejski z urządzeniami do samodzielnego wypożyczenia rowerów. Lista oraz lokalizacja Stacji Postojowych Toruński Rower Miejski znajduje się na www.trm24.pl.
12.
Roweromat – urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach Postojowych Toruński Rower Miejski.
13.
Tabela Opłat – cennik usług i opłat Programu Toruński Rower Miejski stanowiący załącznik nr 1 oraz dostępny na stronie www.trm24.pl.
14.
Rachunek Przedpłacony – osobiste konto Wypożyczającego w systemie rozliczeniowym Programu Toruński Rower Miejski, na którym realizowane są operacje wpłat oraz opłat za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Programu Toruński Rower Miejski.
15.
Saldo Minimalne – saldo, kwota dostępna na Rachunku Przedpłaconym, w wysokości określonej w Tabeli Opłat, wymagana dla możliwości wypożyczenia roweru.
16.
Opłata Inicjalna – opłata za rejestracje w Programie Toruński Rower Miejski.
17.
Kwota Doładowania – opłata na poczet wypożyczeń wniesiona w formie przedpłaty (doładowania) na osobiste konto wypożyczającego w systemie rozliczeniowym Toruński Rower Miejski i do wykorzystania w dowolnym okresie, nie mniejsza niż 10 złotych.
18.
Procedura zabezpieczająca – postępowania w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie tj. działanie mające na celu skontaktowanie się z Wypożyczającym w celu wyjaśnienia, następnie przekazanie i wysłanie monitów oraz zgłoszenie właściwym organom i instytucjom kradzieży / zniszczenia mienia.
19.
Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta, w którym dokonano wypożyczenia roweru. Obszar wydzielony i oznakowanym na tablicach informacyjnych dla korzystania z rowerów Programu Toruński Rower Miejski.
20.
Odbiór roweru – wypięcie roweru z elektrozamka stacji postojowej Toruński Rower Miejski. Zwrot roweru – wpięcie roweru do elektrozamka stacji postojowej Toruński Rower Miejski.
WARUNKI OGÓLNE
21.
Operator Toruński Rower Miejski odda Wypożyczającemu rower do używania, na warunkach określonych w Regulaminie. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków regulaminu, w szczególności zapłacić umówione opłaty na rzecz Operatora Toruński Rower Miejski oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.
22.
Warunkiem korzystania z usług wypożyczania rowerów Programu Toruński Rower Miejski jest podanie przez Wypożyczającego przy rejestracji wymaganych danych osobowych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym regulaminie i dokonania opłaty inicjacyjnej, posiadanie salda minimalnego na swoim rachunku przedpłaconym. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz e-mailing informacyjny Toruński Rower Miejski. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest WIMSystem sp.j. z siedzibą w Czarna 39-215 ul. Mickiewicza 57. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu Toruński Rower Miejski.
23.
1) Wypożyczający jest w pełni odpowiedzialny za rower od momentu wypięcia go ze Stacji Postojowej Toruński Rower Miejski do momentu wpięcia do Stacji przy zwrocie. W szczególności Wypożyczający odpowiada za wszelkie uszkodzenia, w tym kradzież wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili odbioru roweru z dowolnej Stacji Postojowej oznaczonej Programem Toruński Rower Miejski do momentu zwrotu roweru, na dowolnej Stacji Postojowej oznaczonej Programem Toruński Rower Miejski.

2) Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za kradzież roweru w przypadku jego zaginięcia lub zagarnięcia przez osoby trzecie , wskutek pozostawienia roweru przez wypożyczającego poza stacją bez opieki i bez zabezpieczenia go przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie tj. bez zabezpieczenia zamkiem , przypięciem do stojaka na rowery lub inne elementy konstrukcji trwale przytwierdzone do gruntu lub budynku, uniemożliwiające kradzież roweru.
24.
W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek powiadomić o tym BOK Toruński Rower Miejski oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) w najbliższym Komisariacie Policji.
25.
Osoby poniżej 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi Toruński Rower Miejski pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na zawarcie Umowy oraz oświadczenie o przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód powstałych, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Ponadto, oświadczenie będzie zawierało zgodę na korzystanie przez małoletniego z kart płatniczych w celu uzupełniania konta w systemie Toruński Rower Miejski. Zgoda musi być wysłana pocztą lub przekazana na adres Biura Obsługi Klientów Toruński Rower Miejski.
26.
Warunkiem koniecznym korzystania z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej. Powyższy warunek dotyczy osób małoletnich.
27.
Wypożyczający może wypożyczyć jednocześnie cztery rowery.
28.
Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone na wydzielonym i oznakowanym na tablicach informacyjnych obszarze miasta, z którego nastąpiło wypożyczenie roweru zwanym Strefą Użytkowania.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ / ZOBOWIĄZANIE
29.
Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu.
30.
Operator Toruński Rower Miejski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wszystkich zdarzeń wynikających z naruszenia przez Wypożyczającego obowiązującego prawa przy korzystaniu z usług Programu Toruński Rower Miejski, zaś skutki te obciążają wyłącznie Wypożyczającego.
31.
Wypożyczający zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia.
32.
Korzystanie z rowerów Programu Toruński Rower Miejski może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego.
33.
Wypożyczający nie będzie użyczał roweru osobom trzecim szczególnie w warunkach pobrania odpłatności za użyczenie, nie może używać roweru niezgodnie z prawem.
34.
Wypożyczający zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wypożyczenia należytego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.
35.
Zabronione jest korzystanie z Wypożyczalni przez osoby będące pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami.
36.
Jeśli Wypożyczający będzie łamał postanowienia Regulaminu, uznaje się tym samym postanowienia umowy za złamane, natomiast Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania roweru.
37.
Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce.
38.
Wypożyczający zgadza się pokryć wszelkie koszty naprawy i odtworzenia roweru do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia, poza wynikającymi z normalnego użycia., spowodowane nieodpowiednim korzystaniem z niego przez Wypożyczającego. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator Toruńskiego Roweru Miejskiego wystawi Wypożyczającemu rachunek.
39.
Z chwilą wypożyczenia roweru aż do momentu jego poprawnego zwrotu Wypożyczający odpowiada za udostępnione mu mienie. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Wypożyczający ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ew. kradzież.
40.
Jakiekolwiek celowe zniszczenia własności będącej w administracji Operatora Toruńskiego Roweru Miejskiego skutkują postępowaniem sądowym. Operator Toruńskiego Roweru Miejskiego będzie domagał się pokrycia wszelkich kosztów, w tym i administracyjnych na sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
41.
Wypożyczający odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie nienależytego wykonania umowy w pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabeli Opłat, który w razie zniszczenia roweru zostanie pokryty przez Wypożyczającego. Przez zniszczenie roweru należy rozumieć , stan techniczny uniemożliwiający jego użytkowanie z uwagi na zniszczenie zasadniczych elementów konstrukcyjnych.
REJESTRACJA
42.
Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.trm24.pl
43.
Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie danych osobowych, adresowych oraz kontaktowych tj. adres email i numer telefonu komórkowego.
44.
Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
45.
W trakcie procesu rejestracji nadawany jest Numer Wypożyczającego będący identyfikatorem klienta w systemie Toruński Rower Miejski.
46.
Zarejestrowanie się jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla korzystania z wypożyczalni.
IDENTYFIKATOR (NUMER) WYPOŻYCZAJĄCEGO
47.
Wyłącznie Operator Toruńskiego Roweru Miejskiego jest uprawniony do przyznawania Numerów Identyfikacyjnych w ramach systemu Toruński Rower Miejski (zwanych dalej "Numerami Wypożyczającego") Wypożyczającym. Operator Toruńskiego Roweru Miejskiego ma prawo do określania według własnego uznania zasad dotyczących charakteru, treści i ewentualnej ciągłości numeracyjnej Identyfikatorów Wypożyczającego w szczególności określania ilości, charakteru, formy i rodzajów znaków wchodzących w skład Identyfikatorów Wypożyczającego.
48.
Identyfikatory Wypożyczającego stanowią własność Operatora Toruński Rower Miejski, zaś Wypożyczający jest uprawniony do korzystania z przydzielonego mu Identyfikatora Wypożyczającego wyłącznie w celu korzystania z usług systemu Programu Toruński Rower Miejski na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
49.
Wypożyczający nie jest uprawniony do zbywania Numeru Wypożyczającego, odstępowania prawa do korzystania z Numeru Wypożyczającego innej osobie lub dysponowania Numerem Wypożyczającego w inny sposób na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej. Także podjęcie próby zbycia Numeru Wypożyczającego, w szczególności złożenie oferty zbycia Numeru Wypożyczającego, bądź zamieszczenie takiej oferty na aukcji internetowej stanowić będzie naruszenie niniejszego Regulaminu.
FORMY PŁATNOŚCI
50.
Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Programu Toruński Rower Miejski może być dokonywana poprzez obciążenie rachunku karty kredytowej Wypożyczającego na podstawie uprzednio wydanego upoważnienia lub poprzez zasilenie Rachunku Przepłaconego za pomocą przelewu bankowego.
51.
Forma płatności może być dowolnie wybierana poprzez wybranie odpowiedniej opcji w systemie Toruński Rower Miejski udostępnionego poprzez www.trm24.pl.
52.
Uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej lub obciążenie kaucji ma miejsce w przypadku a) niewystarczających środków przeznaczonych na wypożyczenia i znajdujących się na Rachunku Przedpłaconym b) złamania Regulaminu poprzez brak zwrotu roweru w wymaganym terminie.
53.
Wszelkie płatności przekazywane będą na rachunek WIMSystem s.j. ul. Mickiewicza 57, 39-215 Czarna.
OPŁATA INICJALNA
54.
Opłatę inicjalną wnosi się przez portal www.trm24.pl, z którego następuje przekierowanie do zewnętrznego systemu płatności (Przelewy24.pl).
55.
Opłata inicjalna stanowi pierwszą wpłatę na poczet opłaty doładowania.
56.
Opłata inicjalna upoważnia Wypożyczającego do korzystania z Wypożyczalni do dnia zawieszenia Wypożyczalni o ile posiada on wystarczające środki na swoim rachunku przedpłaconym.
OPŁATA NA POCZET WYPOŻYCZEŃ (DOŁADOWANIA)
57.
Opłaty na poczet wypożyczeń (doładowania) wnosi się przez portal www.trm24.pl, z którego następuje przekierowanie do zewnętrznego systemu płatności (Przelewy24.pl). Wysokość opłaty na poczet wypożyczeń (doładowania) określa się poprzez wybór właściwiej opcji.
58.
Opłaty na poczet wypożyczeń wnosi się poprzez zlecenie obciążenia Karty Kredytowej Wypożyczającego lub przelew z rachunku Wypożyczającego z użyciem usługi Przelewy24.pl.
59.
Opłaty na poczet wypożyczeń (doładowania) podlegają zwrotowi , w wysokości nie wykorzystanej na przejazdy w okresie obowiązywania umowy lub do czasu rezygnacji z umowy .
WYPOŻYCZENIE
60.
Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej stacji Postojowej Toruński Rower Miejski po uprzednim włączeniu Roweromatu, zalogowaniu się swoim Identyfikatorem Wypożyczającego oraz podaniu osobistego numeru PIN oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Roweromatu komunikatami.
61.
Warunkiem uzyskania autoryzacji wypożyczenia jest posiadanie ważnego dostępu, dopuszczający status klienta i stan rowerów oraz wymagane saldo na rachunku przedpłaconym.
62.
Obowiązkiem Wypożyczającego jest upewnienie się, przed wypięciem z elektrozamka miejsca postojowego wybranego roweru, że rower jest zgodny z umową, w szczególności opony roweru są sprawne.
63.
W przypadku stwierdzenia pod czas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK Toruński Rower Miejski i odstawienia roweru do najbliższej Stacji Postojowej Toruński Rower Miejski.
64.
Wypożyczenie i korzystanie przez Wypożyczającego z niesprawnego roweru skutkuje jego odpowiedzialnością za wszelkie usterki lub szkody z tego wynikające.
65.
Rekomenduje się by Wypożyczający w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK Toruński Rower Miejski, telefon komórkowy.
66.
Koszyk z przodu jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. Nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy w celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie powinna przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z winy przepełnionego koszyka, Wypożyczający ponosi wszelkie koszty z niego wynikające. Operator Toruński Rower Miejski nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.
67.
W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem lub zwrotem roweru ze stacji bazowej wypożyczający jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK Toruński Rower Miejski. Pracownik BOK Toruński Rower Miejski poinformuje Wypożyczającego o dalszej procedurze działania.
68.
Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower Toruński Rower Miejski jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między stacjami postojowymi Toruński Rower Miejski. Nie wolno używać rowerów Toruński Rower Miejski w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
CZAS TRWANIA WYPOŻYCZENIA
69.
Wypożyczający ma obowiązek zwrócić rower przed upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
70.
Przekroczenie czasu wypożyczenia powoduje uruchomienie procedury zabezpieczającej.
NAPRAWY I AWARIE
71.
Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK Toruński Rower Miejski. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wypożyczający musi się zatrzymać i powiadomić telefonicznie BOK Toruński Rower Miejski oraz udać się do najbliższej Stacji Postojowej Toruński Rower Miejski.
72.
Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis Toruński Rower Miejski.
73.
Wypożyczający zgadza się postępować w sposób ograniczający możliwości ponoszenia odpowiedzialności z powodu niewłaściwego użycia roweru.
74.
Na Wypożyczającym ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK Toruński Rower Miejski przez cały czas wypożyczenia roweru. W szczególności zaleca się by Wypożyczający podczas wypożyczenia posiadał włączony telefon komórkowy o numerze zgłoszonym podczas rejestracji.
ZWROT
75.
Wypożyczający zwraca rower poprzez wpięcie mechanizmu dokującego roweru do wolnego elektrozamka znajdującego w dowolnej Stacji Postojowej Toruński Rower Miejski. Wypożyczający ma obowiązek upewnić się, że zapięcie elektrozamka zostało potwierdzone oraz, że rower został zapięty w sposób uniemożliwiający jego nieautoryzowane odpięcie.
76.
W przypadku braku możliwości zwrotu roweru Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznego skontaktowania się z BOK Toruński Rower Miejski w celu uzgodnienia sposób i miejsca zwrotu roweru.
77.
W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Wypożyczający ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ew. kradzież.
BRAK ZWROTU W TERMINIE
78.
Nie zwrócenie roweru przed dwunastą godziną wypożyczenia jest traktowane jako złamanie regulaminu, a tym samym złamanie przez Wypożyczającego umowy z Operatorem Toruński Rower Miejski i spowoduje uruchomienie procedury zabezpieczającej.
79.
Jeśli rower zostanie zwrócony po wprowadzeniu w życie procedury zabezpieczającej, zwrot zajętej kwoty nastąpi dopiero po wpłynięciu pisemnego wniosku ze strony Wypożyczającego. Kwota zostanie pomniejszona o koszty administracyjne określone w Tabeli Opłat.
80.
W przypadku dokonania kradzieży roweru podczas wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek powiadomić o tym BOK Toruński Rower Miejski oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży w najbliższym Komisariacie Policji.
OPŁATY
81.
Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabeli Opłat dostępnej na www.trm24.pl. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu zwolnienia elektrozamka podczas procedury wypożyczenia i wyjęcia roweru ze stacji postojowej do momentu wpięcia elementu dokującego w elektrozamek miejsca postojowego podczas zwrotu roweru.
82.
Opłaty za korzystanie z wypożyczalni zostały zróżnicowane i uzależnione od długości czasu korzystania
83.
Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia.
84.
W przypadku gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki na Rachunku Przedpłaconym Wypożyczający ma obowiązek najpóźniej w ciągi 7-dmiu dni doładować swoje konto do salda co najmniej równego zero.
REZYGNACJA
85.
Wypożyczający ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem Toruński Rower Miejski w dowolnym czasie.
86.
Pisemny wniosek o rezygnację, wraz z kserokopią dowodu tożsamości Wypożyczający winien przesłać lub przekazać do BOK Toruński Rower Miejski (przesłać faksem lub pocztą elektroniczną, przesłać pocztą na adres korespondencyjny).
87.
Reklamacją jest zgłoszenie przez Użytkownika żądania zwrotu opłaty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Wypożyczenia przez Operatora Toruński Rower Miejski.
88.
Wypożyczający może zgłosić reklamację w terminie tygodnia od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
89.
Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu można składać pisemnie listem poleconym przesłanym na adres BOK Toruński Rower Miejski.
90.
Zgłoszona reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu dwóch tygodni od daty jej wniesienia.
91.
BOK Toruński Rower Miejski udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora Toruński Rower Miejski w sprawie reklamacji, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informację o trybie odwoławczym.
92.
Prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną również wówczas, gdy Operator Toruńskiego Roweru Miejskiego nie rozpatrzył reklamacji w terminie 3 miesięcy od jej wniesienia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
93.
Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego
94.
Operator Toruńskiego Roweru Miejskiego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w jakimkolwiek czasie bez podania przyczyn, jeśli Wypożyczający nie zgadza się z następującymi faktami: a) Operator Toruński Rower Miejski nie odpowiada za skutki wszelkich wypadków poniesionych podczas wypożyczenia rowerów, b) Operator Toruński Rower Miejski odpowiada za skutki jedynie w przypadku uzasadnionego własnego zaniedbania.
95.
Operator Toruńskiego Roweru Miejskiego zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o uczestnictwie w Programie Toruński Rower Miejski w jakimkolwiek czasie z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyny, zaś Wypożyczającemu nie przysługują w stosunku do Operatora Toruński Rower Miejski jakiekolwiek roszczenia z tym związane.
96.
Operator Toruńskiego Roweru Miejskiego zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach do niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji przesłanej do BOK Toruński Rower Miejski oznacza akceptacje wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Wypożyczającego.
97.
W kwestiach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy w szczególności Kodeks Cywilny oraz Kodeks Drogowy.
98.
W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a angielską lub niemiecką wersją językową podstawą interpretacji będzie wersja polska.
Toruń. 26 czerwca 2014r.